Kratkoročni:
 • redovita izložbena djelatnost u vlastitoj organizaciji
 • godišnja problemska tematska izložba sa selektorom (u 2001. selektor je Marijan Špoljarić)
 • organizacija međunarodnog ljetnog likovnog događanja suvremene umjetnosti
 • pokretanje manifestacije "Dani otvorenih ateljea" jednom godišnje za građane, da se upoznaju s radom umjetnika, članova HDLU-a
 • HDLU kao servis i zaštita članova (zakoni i porezne olakšice)
 • organiziranje tribina s problematiziranim temama za viziju Varaždina ‡ grada kulture

Dugoročni:

 • profiliranje HDLU-a kao središnjeg inicijatora i kreatora likovnih događanja u Gradu i Županiji
 • dugoročno rješavanje prostora za galeriju HDLU kao središta likovnih zbivanja u Gradu i regiji
 • aktiviranje drugih likovnih sredina u Županiji
 • podizanje kvalitete i zaštita likovne struke
 • uključivanje HDLU-a u nadležna tijela u Gradu i Županiji, radi sudjelovanja u ukupnoj kulturnoj politici
 • uvođenje tradicionalnih likovnih zbivanja (izložbe, festivali) po kojima će Varaždin i Županija biti prepoznatljivi u državi i široj euroregiji
 • uspostavljanje tješnje suradnje sa strukovnim likovnim udrugama u zemlji i izvan nje radi razmjene i organiziranja zajedničkih projekata
 • postupno profiliranje HDLU-a Varaždin u samostalni ekonomski subjekt
 • zajedno s Gradom i Županijom osigurati potreban broj atelijera za svoje članove
   
         
   
   
    [home]  [o nama]  [program]  [nekad i danas]  [novosti]  [clanovi]  [kontakt]  [arhiva]